آیینه و کابینت

ابعاد آیینه: قطر 60


ابعاد باکس: ندارد


ابعاد کابینت: 40*55