توالت فرنگی چینی کرد مدل ارتا اکس 20 خروجی 10بدون بیده

توالت فرنگی چینی کرد مدل ارتا اکس 20 خروجی 10بدون بیده

۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه توربو جت 

اکس 22 

 

توضیحات

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10