توالت سرپایی (یورینال )چینی کرد

۳۴۴۷۰۰۰۰ ریال ۳۱۰۲۰۰۰۰ ریال

مشخصات : فرنگی اکس 20 تخلیه واش دان

خروجی 10

 

توضیحات