آیینه و کابینت

ابعاد آیینه: 50*70


ابعاد باکس: ندارد


ابعاد کابینت: 50*40