آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه:70*55


ابعاد باکس: 23*70


ابعاد کابینت:90*48