آیینه و کابینت

ابعاد آیینه: 60*70


ابعاد باکس: ندارد


ابعاد کابینت: 40*70