آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: 70*55


ابعاد باکس: 70*25


ابعاد کابینت: 40*56