آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: قطر 50


ابعاد باکس: 46*12


ابعاد کابینت:40*40