آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: 55*70


ابعاد باکس: 23*70


ابعاد کابینت: 55*40