آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه:60*60

ابعاد باکس: 25*70

ابعاد کابینت:60*40