آیینه، باکس و کابینت

ابعاد آیینه: قطر 50


ابعاد باکس: 20*30


ابعاد کابینت: 40*40