راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏آلیس‏ ‏کروم‏

۱۴۰۵۰۰۰۰ ریال

راسان روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏آلیس‏ ‏کروم‏‏‏‏‏‏‏

_________________________________________________________________________________________________

روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی

رنگ: کروم