راسان آفتابه‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

۲۴۱۹۰۰۰۰ ریال

راسان آفتابه‏ اهرمی ‏الیزه‏ ‏رزگلد‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: رزگلد