راسان آفتابه‏ اهرمی ‏آتیس‏ ‏کروم

۱۳۱۶۰۰۰۰ ریال

راسان آفتابه‏ اهرمی ‏آتیس‏ ‏کروم‏

_________________________________________________________________________________________________

شیر آفتابه‏ اهرمی (توالت)

رنگ: ‏کروم