توالت فرنگی چینی کرد وال هنگ مدل دافنه

۲۰۶۵۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۹۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه ریزشی 

اکس 20

توضیحات

 

مشخصات سیستم تخلیه :ریزشی تخلیه به دیوار