توالت فرنگی چینی کرد وال هنگ مدل ارتا

۶۱۲۸۰۰۰۰ ریال ۵۵۱۵۰۰۰۰ ریال

مشخصات : سیستم تخلیه ریزشی 

اکس 20

توضیحات

 

مشخصات سیستم تخلیه :ریزشی تخلیه به دیوار