اکسسوری (حوله بلند)

________________________________________________________________________________________________________

حوله بلند 

رنگ سفیدو برنزی